Actie, plezier & avontuur

reserveren

Voorwaarden Fietstrein

Algemene huurvoorwaarden fietstrein

Onder “fietstrein” wordt bedoeld de fietstrein bestaande uit stuurset, wagon(s) en evt.extra stoeltje(s).

Artikel 1 Huursom
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals op de website www.outdooroverloon.nl is aangegeven.
Artikel 2 Betaling

 • De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen vooraf aan Outdoor Overloon per bank of contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • Indien de huurder door welke oorzaak of omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid.
 • In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af)rekening vernielde bedragen te voldoen tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets een gevolg was van een defect, dat daarin reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode

 • De huurperiode is de periode gelegen tussen tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in het contract vermeld.
 • Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als in artikel 1 bedoeld.
 • Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlengde vermeerderde huursom bestaat.
 • De fietstrein moet bij het adres, genoemd in de offerte worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 • Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fietstrein niet op tijd bij het adres van de verhuurder is ingeleverd loopt de huur door tot het tijdstip dat de fietstrein wordt ingeleverd of door de verhuurder is ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 25,00 per fietstrein voor elke dag, dat te laat wordt ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst. Ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fietstrein onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie zij zich ook bevindt. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarde van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik

 • De fietstrein mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder. Hij moet bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin hij werd ontvangen.
 • De huurder dient als een goed huisvader voor de fietstrein te zorgen. Zo dient hij/zij alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

Artikel 5 Schade, Verlies en Diefstal
De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de fietstrein of onderdelen daarvan,tegen bedragen, welke door de verhuurder naar normale normen vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde.  De fietstrein is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of casco-schade.
Artikel 6 Kosten tijdens de huurperiode
Alle lasten en belastingen terzake van het gebruik van de fietstrein zijn voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.
Artikel 7 Ongeval
Bij een ongeval is de verhuurder niet verantwoordelijk. De huurder is zelf verantwoordelijk voor  wat met hem of haar en eventuele passagier(s) gebeurd. De verhuurder heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij een ongeval en dergelijke.

Arrangementen

Ook arrangementen mogelijk. Combineer jullie activiteit met een van onderstaande opties voor een totaal verzorgde (mid)dag!

Betreft actieprijzen welke alleen via Outdoor Overloon mogelijk zijn.